พิธีบูชาขอบพระคุณ

ความหมายของการถวายบูชาขอบพระคุณ

ศีลมหาสนิทเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ ที่พระเยซูเจ้าได้ประทานแก่ประชากรของพระเป็นเจ้า เพราะความรักอันเปี่ยมล้นของพระองค์ มีแต่พระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ ที่ทรงมีพระประสงค์และอำนาจที่จะกระทำการมหัศจรรย์เช่นนี้ได้ เพื่อที่จะประทับอยู่กับเรา เป็นความบรรเทา พละกำลัง ความสุข และสันติของเรา

คำว่า ศีลมหาสนิทการขอบพระคุณ ประกอบด้วย

 1. การถวายบูชา หรือมิสซา
 2. การรับศีลมหาสนิท
 3. การประทับอยู่อย่างแท้จริง ทั้งทางการและพระธาตุแท้ ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท

การถวายบูชา คือ

 1. การถวายบูชายัญของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นทุกวันบนพระแท่นบูชา ตามพระประสงค์ของพระองค์
 2. เป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นหนึ่งเดียว และเป็นสายสัมพันธ์แห่งความรักของประชากรของพระเป็นเจ้า (ซึ่งมนุษย์ทุกคน ทุกเชื้อชาติ ได้รับการเรียกให้มาเป็นหนึ่งเดียวกัน)
 3. เป็นการเลี้ยงปัสกา ซึ่ง (ในในการรับศีลมหาสนิท ) พระเยซูคริสตเจ้าเอง ผู้ทรงเจริญชีวิตอย่างแท้จริงได้เข้ามาประทับ และทรงทำให้วิญาณของเราเต็มไปด้วยพระหรรษทาน สันติ ความเชื่อ ความหวังและความรัก

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ประวัติความเป็นมาการสวดสายประคำ

ประวัติการสวดสายประคำ

สายประคำ

สายประคำ หรือ มงกุฎดอกกุหลาบเป็นการสวดภาวนาแบบไตร่ตรองถึงชีวิตของพระเยซูเจ้า ซึ่งเกี่ยวพันกับการรำพึงไตร่ตรองเหตุการณ์ในพระวรสาร   พระธรรมล้ำลึกที่เกี่ยวกับพระนางมารีย์ การสวดสายประคำมิใช่อะไรอื่นนอกจากการเพ่งพินิจดูพระพักตร์ของพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีย์” (ข้อ 3)

การสวดสายประคำมีมานานหลายศตวรรษ มีนักบุญจำนวนมากรักการภาวนาแบบนี้   พระศาสนจักรผู้มีอำนาจสอนก็ส่งเสริมเชิญชวนคริสตชนให้ภาวนาด้วย
มีเหตุการณ์หลายอย่างที่เชื่อมโยงกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ซึ่งพระนางได้ส่งเสริมให้สวดสายประคำ ทุกคนมีอิสระที่ได้รับประโยชน์จากสารของเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม

การแพร่ธรรมสู่อีสาน

การแพร่ธรรมสู่อีสาน

(ข้อมูลจากหนังสือย้อนรอยประวัติศาสตร์การแพร่ธรรมนำความรอดสู่อีสานบ้านเฮาค.ศ. 1881-2000)

 1. ส่งธรรมทูตไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 12 มกราคม ค.ศ.1881 พระสังฆราชยัง หลุยส์ เวย์ ได้ส่งธรรมทูตออกเดินทางไปยังภาคอีสาน โดยมีพระสงฆ์ 2 ท่าน ครูเณร 1 คน และผู้ติดตามอีก 2 – 3 คน
  พระสงฆ์สองท่านสองท่านนี้เป็น คณะมิสซังต่างประเทศ คือ คุณพ่อกองสตัง ฌอง โปรดม คุณพ่อเซเวียร์ เกโก ครูเณรชื่อครูเณรทอง เมื่อคณะธรรมทูตได้ออกเดินทางก็ได้แวะเยี่ยมเยียนหมู่บ้านคริสตชนที่อยู่ระหว่างทาง โดยมีจุดมุ่งหมายจะอุบลราชธานี

  • 20 มกราคม ค.ศ.1881 แวะพักที่หมู่บ้านหัวแก่ง (แก่งคอยในปัจจุบัน)

อ่านเพิ่มเติม